Výpočet ceny projektu

Vyplnený formulár, urýchli a upresní výpočet ceny projektu

 • je neoddeliteľnou súčasťou realizácie Vašej budovy a jej vypracovaniu treba venovať značnú pozornosť a primeraný čas. Projekt stavby má zložitú štruktúru už len v priebehu vybavovania úradných záležitostí. Dobrý výsledok projektu a už samotnej realizácie stavby závisí od všetkých účastníkov, ktorý sa na ňom podieľajú. V procese tvorby je dôležitá súčinnosť medzi zákazníkom a realizátorom (investorom) projektu. Je to súbor výkresov a schém doplnených textovou časťou. Nasledujúci formulár by mal slúžiť na to aby ste si skontrolovali čo už máte pripravené na začatie riešenia Vašej budovy, a čo Vám chýba resp. čo budeme ešte v blízkej budúcnosti od Vás vyžadovať. Vyplňte prosím náš formulár, ktorí nám bude slúžiť na rýchlejšiu komunikáciu:
 • spracovanie prvotnej fázy projektu, ktorou je architektonická štúdia. Pre viac informácií nás kontaktujte na veronika@optihome.sk
 

Verification

Aký je rozdiel medzi projektovou štúdiou, projektovou dokumentáciou pre územne konanie, stavebné povolenie a realizáciu stavby?

Projektová štúdia: Projektová štúdia vzniká v prvotnej fáze, na základe požiadaviek investora. Rieši predbežný návrh stavby a to, dispozičné, stavebné, technologické, architektonické, environmentálne, estetické a územné možnosti pre pripravovanú stavbu. Výsledkom štúdie je portfólio, ktoré približuje pohľady budovy, pôdorys , 3D vizualizácie a situáciu osadenia budovy na pozemku.

Projektová dokumentácia pre územné konanie:  Slúži ako podklad k získaniu územného rozhodnutia a prikladá sa k žiadosti o jeho vydanie. Riadi sa vyhláškou č. 378/1992 Zb. bývalého FVŽP, MŽP ČR a SKŽP (k § 35, 37 a 39 stavebného zákona). Definuje účel stavby, jej dispozičné a tvarové riešenie, súvisiace nároky na dotknuté organizácie, pričom vychádza z požiadaviek investora, zo schválenej územno-plánovacej dokumentácie a iných subjektov, ktorých sa uvažovaná stavba bude týkať. Obsahuje sprievodnú správu, výkresy a doklady.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu, pri zmene stavby ( nadstavba, prístavba) a pri stavebných úpravách. Vypracováva sa v súlade s vypracovanými dokumentami v predprojektovej príprave. Čiastkové zložky projektu obsahujú : Sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb, architektonicko – stavebnú časť (výkresy), návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby, statický posudok, zdravotechniku, vykurovanie, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu a požiarno – bezpečnostné riešenie.

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: Je nadstavbou projektu pre stavebné povolenie. Rieši stavbu v podrobnostiach. Jeho úlohou je vyriešenie všetkých detailov a procesov, jednoznačne určuje statické, architektonické, konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby, vrátane technických správ, výkazov materiálov a výkazov výmer. Súčasťou tohto projektu je podrobný rozpočet celkových nákladov stavby. Výkaz výmer slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby, alebo pre výber jednotlivých subdodávok, či pre zakúpenie konkrétnych stavebných materiálov a  technológií  pri samotnej realizácii stavby.

 

Cena projektu a čo je v cene zahrnuté:

Každý projekt má isté fixné náklady a musí obsahovať určité súčasti bez ohľadu na veľkosť navrhovaného domu. Každý projekt pre stavebné povolenie musí obsahovať nasledovné náklady, ktoré by mal klient zaplatiť:

 1. Náklady na projektantov

 

 • projekt stavebnej časti (výkresy pôdorysov, rezov, základov, pohľadov, strechy / krovu, technická a sprievodná správa – vypracuje projektant alebo architekt);
 • projekt zdravotechniky (vodovod, kanalizácia a plyn – vypracuje zdravotechnik);
 • projekt vykurovania (vypracuje projektant kúrenia);
 • projekt statiky (vypracuje statik);
 • projekt požiarnej ochrany (vypracuje požiarnik);
 • projekt elektroinštalácie (vypracuje projektant na elektroinštalácie);

 

 • Teda projektant stavebnej časti musí z celkovej ceny projektu zaplatiť minimálne piatich profesistov a ich honorár pri malých stavbách zoberie minimálne polovicu z ceny projektu.

 

 1. Náklady na tlač a kancelárske potreby

Všetky výkresy sa obvykle tlačia 5 – krát, pričom väčšina projektantov ich tlačí externe, nakoľko nevlastnia plotter, pretože je to finančne aj veľkostne náročná tlačiareň. Čo sa týka kancelárskych potrieb patria sem dosky, väzby, obálky, samolepiace fólie a pod..

 1. Náklady na počítač, software, účtovníctvo a marketing

Je známe, že počítač a software je dobré obmieňať každé 4 roky, takisto marketing vo forme webstránky, jej údržba a aktualizovanie informácií predstavujú isté náklady.

 1. Náklady na kanceláriu a energie

Náklady na prenájom kancelárie, zariadenie a náklady na energie.

Teda cena projektu na mieru sa pohybuje v prípade malého rodinného domu s približne 90 m2 okolo 1500 – 2000 €. Keďže na projekte pracuje minimálne šiesti vysokoškolsky vzdelaní ľudia, cena je primeraná výslednému projektu. V prípade drobných úprav alebo zmene dispozície v byte je cena od 20 €.